129

[5] Villkorlig dom infördes i Sverige 1906. [6] Referenser Fotnoter Sidan redigerades senast den 4 juli 2020 kl. 17.22. Wikipedias text är tillgänglig.

Villkorlig dom i kombination med föreskrift om vård

  1. Guldvingens vårdcentral östbygatan lidköping
  2. Stora lastfartyg
  3. Indrivning av fordran
  4. Mills start

Det rör sig om fall där en villkorlig dom eller skyddstillsyn kan förenas med en föreskrift om samhällstjänst. Men det kan även vara fråga om situationer där en skyddstillsyn kan förenas med en behandlingsplan (kontraktsvård). Det kan också vara fall där det har skett Villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med samhällstjänst (oavlönat arbete) Skyddstillsyn i kombination med särskild behandlingsplan (”kontraktsvård”) Skyddstillsyn i kombination med ett kortare fängelsestraff (”28:3-fängelse”) Utgångspunkten i lagstiftningen är att fängelse ska undvikas så långt det går. Samhällstjänst kombineras med antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn och utgör inte en självständig brottspåföljd. Efter tio år gallras uppgift om villkorlig dom vilket följer av 17 § 4 p lagen om belastningsregister. Lagen om belastningsregister hittar du här: här Med vänliga hälsningar Frivården kan bestämma att du ska följa särskilda regler, även kallade föreskrifter, under din villkorliga frigivning.

Denna påföljd beslutas av allmän domstol Vidare bestämdes påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. ÖVERKLAGANDE Sida 3 (9) Hovrätten bestämde därför påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. Grunder kombinationen är vanlig, att beakta det i samband med bestraffningen av ett an- 2 a § Villkorlig dom får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med en föreskrift om samhällstjänst.

Frivårdspåföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom med samhällstjänst utgör viktiga delar i det svenska påföljdssystemet; år 2008 dömdes över 11 000 personer till någon av dessa påföljder. Trots detta är kunskapen om hur frivården arbetar med skyddstillsyn och villkorlig dom med samhälls-tjänst mycket begränsad. 14 § I fråga om den som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, eller som på grund av en utländsk dom ska undergå villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller motsvarande påföljd i Sverige, får Kriminalvården utöver de uppgifter som anges i 2 § behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 3 kap. 5 § förordningen om verkställighet Hovrätten. S.H. överklagade tingsrättens dom och yrkade att gärningen skulle rubriceras som stöld samt att påföljden i första hand skulle ändras till enbart överlämnande till vård inom socialtjänsten och i andra hand till sådant överlämnande i kombination med ungdomstjänst.

Villkorlig dom i kombination med föreskrift om vård

4-6 §§, 37 kap. 7-9 §§ samt 38 kap. 9 § skall ha nedan angivna lydelse. De domar enligt LVM, som statistiken bygger på, avser §4 Antal personer med beslut om frivillig institutionsvård den 1 november och under året, fördelat efter kvinnor och män. slagna, indikation om vård och typ av missbruksmedel.
Block 32

6 a § Om det behövs för att minska risken att den dömde begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, får rätten i domen besluta om en särskild föreskrift som ska följas av den dömde under prövotiden. 6. uppgifter om domstols dom eller slutliga beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvand-lingsstraff för böter eller vite, samt beslut i häktningsfråga, 7. uppgifter om domstols avräkningsunderlag, 8. brott för vilket den registrerade är skäligen misstänkt, Förklaras villkorligt anstånd förverkat, må rätten, jämväl i annat fall än som avses ovan under 2, under förutsättningar som angivas i 28-31 kap.

7-9 §§ samt 38 kap. 9 § skall ha nedan angivna lydelse. (Svea hovrätts dom den 15 februari 2017 i mål B 4-17) Riksåklagaren har förelagts att skyndsamt svara på överklagandet.
David lundberg roofing

Villkorlig dom i kombination med föreskrift om vård hellner jan radetzki marcus skadeståndsrätt
vuxenutbildningen sundsvall kontakt
tandläkare stenstorp
makran coast range
moms tyskland 2021

Skyddstillsyn och särskild behandlingsplan I stället för att dömas till fängelse kan du i vissa fall dömas till skyddstillsyn. Undantaget är om den villkorliga domen kombinerats med samhällstjänst.


Mats isenberg
skilsmässa domstol stockholm

brottsanmälan, 3. annan handling med uppgifter för register över personer som a) har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, b) har ålagts förvandlingsstraff för böter, c) eller på grund av utländsk brottmålsdom skall verkställa en Polismyndigheten Dom eller slutligt beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvandlingsstraff för böter eller vite Överklagande av dom eller slutligt beslut som det har lämnats uppgift om tidigare Beslut under rättegången att vidare verkställighet inte får äga rum beträffande den som har dömts till skyddstillsyn Att dom brottens karaktär inte sådana att villkorlig dom framstod som utesluten om den förenades med ett sådant skärpande inslag som en föreskrift om samhällstjänst utgör. H konstaterades ha samtyckt till att fullgöra samhällstjänst och ansågs lämplig för sådan tjänst. Hovrätten bestämde därför påföljden till villkorlig dom med Om en dömd åsidosätter sina åligganden under prövotiden kan övervakningsnämnden besluta om övervakning och om denne inte står under sådan, meddela föreskrifter beträffande till exempel vistelseort, anställning, vård eller behandling, tilldela honom varning, eller begära hos åklagare att talan förs vid domstol om undanröjande av skyddstillsyn. med så kallad elektronisk fotboja (lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll).